Opšti instrumenti

Procena invalidnosti

Procena participacije

Procena aktivnosti svakodnevnog života

Procena kvaliteta života

Inventar za procenu kvaliteta života osoba sa MS-om – Multiple Sclerosis Quality of Life Inventori, MSQULI

Procena kod osoba sa amputacijama